جوایز و افتخارات


تندیس حمایت از مصرف کننده سال95
تقدیرنامه وزیر ارتباطات
تقدیرنامه کار آفرین برتر
انتخاب واحد فناور برتر در سال 95
انتخاب واحد فناور برتر در سال 97
تقدیرنامه مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران
تندیس حمایت از مصرف کننده سال94
تندیس حمایت از مصرف کننده سال93